VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Bezpieczeństwo – wielorakie perspektywy.

W dniach 25 -27 września Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z Poznania zorganizowała już po raz szósty Międzynarodową Konferencję Naukową z cyklu „Bezpieczeństwo – wielorakie perspektywy” pod tytułem „Człowiek –Społeczeństwo – Państwo w sytuacjach kryzysu”. Celem konferencji była wymiana myśli, doświadczeń oraz prezentacja wyników badań dotyczących funkcjonowania człowieka, społeczeństwa oraz państwa. Rozważania obejmowały sześć obszarów tematycznych:

1. Etyczno-teologiczny wymiar bezpieczeństwa:

- antropologiczne podstawy bezpieczeństwa;
- bezpieczeństwo a kryzys aksjologiczny i normatywny;
- ekstremizm religijny a ład globalny.

2. Bezpieczeństwo w ujęciu norm prawnych:

- labilność prawa a gwarancje systemu bezpieczeństwa;
- europeizacja prawa w kontekście systemu bezpieczeństwa państwa;
- prawo a bezprawie w dobie kryzysu;
- zjawisko korupcji w społeczeństwie demokratycznym;
- ograniczenia wolności osobistej – inwigilacja czy dbałość o bezpieczeństwo;
- subkultura młodzieżowa a przestrzeganie porządku publicznego;
- współdziałanie administracji rządowej, samorządowej i organizacji pozarządowych w świetle współczesnego prawa.

3. Pedagogiczne aspekty bezpieczeństwa:

- misja środków masowego przekazu w kształtowaniu społeczeństwa obywatelskiego;
- miejsce edukacji w sytuacjach kryzysu moralnego, gospodarczego i politycznego;
- edukacja ustawiczna – potrzeba czy kaprys współczesnego społeczeństwa;
- społeczeństwo wielokulturowe w czasach kryzysu – wyzwania czy zagrożenia.

4. Psychologiczne ujęcie bezpieczeństwa:

- bezpieczeństwo w procesie komunikowania się;
- kryzysy psychiczne człowieka a problem bezpieczeństwa (człowiek jako agresor i ofiara);
- strach indywidualny i altruistyczny w kontekście bezpieczeństwa człowieka i społeczeństwa.

5. Socjologiczne problemy bezpieczeństwa:

- bezpieczeństwo w obliczu zmian społecznych;
- więzi społeczne i ich znaczenie w zapewnieniu bezpieczeństwa;
- ambiwalencje kulturowe a problem bezpieczeństwa;
- grupy dyspozycyjne a bezpieczeństwo państwa i obywateli;
- społeczno-ekonomiczne gwarancje bezpieczeństwa;
- bezrobocie jako przyczyna utraty poczucia bezpieczeństwa.

6. Przestępczość zorganizowana jako współczesne zagrożenie bezpieczeństwa:

- służby specjalne w walce z przestępczością zorganizowaną;
- czynności operacyjno – rozpoznawcze i śledcze jako skuteczne narzędzie w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej;
- przestępczość zorganizowana i jej formy jako globalne zagrożenie bezpieczeństwa;
- normy prawne oraz procedury jako skuteczne środki przeciwdziałania przestępczości zorganizowanej.


1) mgr inż. Zbigniew BECZYŃSKI, Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu, Kształtowanie się zorganizowanych struktur przestępczych. Zorganizowana grupa przestępcza o charakterze zbrojnym Leszka C.

2) mgr Natalia RUMAN, Uniwersytet Śląski, Zadania wychowawcze ponadgimnazjalnych szkół do prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie - kontekst Porozumienia Powiatowego Zespołu Szkół nr 2 im. K. Miarki w Pszczynie a Zakładu Karnego w Cieszynie

3) dr Andrzej ZDUNIAK, Rektor Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu, Kryzys samoświadomości jako źródło wielorakich, współczesnych kryzysów

4) dr inż. Krystian CUBER, Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa, Zarządzanie kryzysowe w systemie bezpieczeństwa narodowego

5) dr Gabriela KOWALSKA, Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa, Edukacja specjalna w dążeniu do autonomii i poczuciu bezpieczeństwa ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz godnym funkcjonowaniu jego rodziny

6) mgr Helena MAREK, Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa, Ustalenia prawne oraz proceduralne Polski i Unii Europejskiej w rozwoju systemu ochrony infrastruktury krytycznej

7) mgr Natalia DĘBOWSKA, Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa, Strategia bezpieczeństwa Chińskiej Republiki Ludowej

8) mgr Agnieszka KOSAK, Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa, Wpływ i zagrożenia mediów społecznościowych wobec człowieka na przykładzie portalu społecznościowego Facebook

9) dr Małgorzata KUĆ, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II oraz Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu, "Społeczne uwarunkowania przestępczości"

10) mgr Beata JAROSZEWSKA, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Bezpieczeństwo w znaczeniu społecznym

11) mgr Jacek TYBUREK, Impel Security Polska Sp. z o.o., Partnerstwo publiczno-prywatne w kształtowaniu bezpieczeństwa miast

12) lic. Krzysztof DEREŃ, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Międzynarodowa współpraca Polski z Interpolem w zakresie zwalczania przestępczości

13) lic. Ewelina WOJCIECHOWSKA, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Społeczno-kulturowe aspekty migracji ludności muzułmańskiej w Europie Zachodniej. Wyzwania i problemy

14) dr Elżbieta SZCZYGIEŁ, Stowarzyszenie "Centrum Wspierania Edukacji i Przedsiębiorczości" w Rzeszowie, Bezdomność dzieci i młodzieży. Analiza statystyczna zjawiska i jego implikacje w kontekście bezpieczeństwa materialnego

15) dr Agnieszka DRZYMAŁA, Uniwersytet Łódzki, Bezpieczeństwo ekologiczne Polski a odpowiedzialność za naruszenie prawa ochrony środowiska

16) mgr Marta SMORAWSKA, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Bezpieczeństwo społeczne a istota i natura osoby oraz życia społecznego

17) mgr Dominika TECŁAW, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Bezpieczeństwo gospodarcze jako element bezpieczeństwa państwa

18) mgr Klaudia GOŁĘBIOWSKA, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Zagrożenia bezpieczeństwa osobistego kobiet w środowiskach imigrantów muzułmańskich w Europie Zachodniej

19) prof. nadzw. dr hab. Andrzej LIMAŃSKI, doc. dr Zbigniew GRZYWNA, dr Ireneusz DRABIK, Wyższa Szkoła Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych w Katowicach, Zarządzanie bezpieczeństwem pod presją czasu

20) mgr Mateusz KOLASZYŃSKI, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Status ustrojowy wojskowych służb specjalnych w Polsce po 1990 roku

21) mgr Joanna KOŁOCZEK-WYBIEREK, Wójt Gminy Pilchowice

22) mgr Anna BUREK, Uniwersytet Wrocławski, Narracja jako sposób autoprezentacji u osób bezdomnych

23) prof. dr hab. Jan MACIEJEWSKI, Uniwersytet Wrocławski, Grupy dyspozycyjne wobec zagrożeń militarnych, paramilitarnych i cywilnych w perspektywie socjologicznej

24) prof. dr hab. Wojciech HORYŃ, Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu, Rola edukacji w kształtowaniu bezpieczeństwa na czas kryzysu

25) dr Grzegorz PIETREK, Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku, Flood control management in a voivodship as exemplified by the 2010 flood in Poland

26) gen. bryg. rez. dr inż. Tomasz BĄK, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Przestępczość zorganizowana zagrożeniem bezpieczeństwa Polski

27) mgr Andrzej KAMIŃSKI, Komenda Miejska Policji we Wrocławiu, Status prawny eventów i innych wydarzeń oraz imprez w aspekcie stosowania przepisów ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych

28) dr inż. Małgorzata WĘGRZYŃSKA, Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Normy prawne oraz procedury wykorzystywane przez biegłego rewidenta w procesie wykrywania przestępstw gospodarczych

29) dr Agnieszka KULIK-JĘSIEK, Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu, Godność pracy ludzkiej w dobie kryzysu. W kręgu problematyki komunikacji, etyki, socjologii w pracy w świetle myśli Jana Pawła II

30) dr Agnieszka KULIK-JĘSIEK, Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu, Od zarządzania sytuacjami stresowymi do zwalniania pracowników (Etyka-komunikacja-zarządzanie)

31) dr hab. Arkadiusz JABŁOŃSKI, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Zarządzanie wiedzą a zagrożenia bezpieczeństwa w społeczeństwie światowego ryzyka

32) mgr Oksana OSZOWSKA, Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu, Co budują współczesne media - społeczeństwo obywatelskie czy milczący tłum? Wizja ponowoczesnego społeczeństwa w myśli Jeana Baudrillarda

33) mgr Agata JAGIEŁŁO, Wojskowa Akademia Techniczna, mgr Jarosław TONDERA, Akademia Obrony Narodowej, Armia federalna wobec konfliktów narodowościowych w Jugosławii w latach 1990-92

34) dr Magdalena KUN-BUCZKO, Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. S. Staszica w Białymstoku, Prawne aspekty zapewnienia bezpieczeństwa personelu organizacji pozarządowych podczas świadczenia pomocy humanitarnej ofiarom klęsk naturalnych i konfliktów zbrojnych

35) mgr Iwona PAWELEC, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Ocena ryzyka w plenerowej rekreacji ruchowej na przykładzie różnych form narciarstwa

36) mgr Mariusz SIKORA, Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, Wojewódzkie programy z zakresu edukacji dla bezpieczeństwa na Pomorzu Zachodnim

37) mgr Monika JANCZUK, Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych, 1 Pomorska Brygada Logistyczna z siedzibą w Bydgoszczy, Wpływ neokonserwatywnej polityki USA na sytuacje w Iraku w latach 1991-2009

38) mgr Małgorzata KASIŃSKA, dr Eugeniusz JANUŁA, Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu, Globalizacja w aspekcie militarnym

39) mgr Katarzyna MARSZAŁ, Uniwersytet Łódzki Wydział Prawa i Administracji, Współczesne zagrożenia bezpieczeństwa w dobie rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego

40) dr Nina STĘPNICKA, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Filia w Piotrkowie Trybunalskim, Wybrane aspekty bezpieczeństwa w świetle teorii Maxa Webera

41) mgr Małgorzata KORBAŚ, Uniwersytet Śląski w Katowicach, „Tubylec a bezpieczeństwo lokalne” - Ambiwalencje kulturowe a problem bezpieczeństwa

42) doc. dr Andrey LYMAR, Rosyjski Państwowy Technologiczny Uniwersytet im. K.E. Ciołkowskiego w Moskwie (MATI), Młodzi ludzie w sytuacji społeczno-politycznej transformacji krajobrazu państwa i świata

43) dr Maria SIWKO, Politechnika Koszalińska, Subkultura kibicowska a przestrzeganie porządku publicznego

44) mgr Aleksandra OCZKOWICZ, Ambiwalencje kulturowe a problem bezpieczeństwa: Przemiany rodziny w opinii młodzieży - analiza wyników badań własnych

45) dr Krzysztof Jerzy GRUSZCZYŃSKI, Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie, Obowiązki państwa przyjmującego a bezpieczeństwo misji dyplomatycznej

46) mgr Anna MAJEWSKA, Uniwersytet Śląski, Wydział Nauk Społecznych Studium Pracy Socjalnej w Katowicach, Ośrodek M.B Uzdrowienie Chorych - Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Knurowie, Sąd Rejonowy w Gliwicach, Bezrobocie jako sytuacja zagrożenia dla funkcjonowania rodziny

47) dr Ewa GOLBIK-MADEJ, Gliwicka Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości, Trudne dziecko w szkole. ADHD czy zaburzenia zachowania? Szanse i zagrożenia, a praktyki PPP

48) dr Andrzej PURAT, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Religijny ekstremizm islamski ruchu salafickiego jako przykład zagrożenia dla globalnego bezpieczeństwa

49) mjr rez. dr inż. Maciej ZIMNY, Dowództwo Wojsk Specjalnych, Współczesny terroryzm samobójczy, a bezpieczeństwo Polski

50) dr Agnieszka ŁUKASIEWICZ-KAMIŃSKA, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Bezpieczeństwo pieniądza wirtualnego

51) dr Robert DANIŁOWICZ, Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy w świetle zmian w zasadach organizacji ratownictwa

52) dr Michał DOMAŃSKI, Ośrodek Szkolenia Służb Lotniskowych Przedsiębiorstwo Państwowe Porty Lotnicze, Wpływ komunikatu na przebieg sytuacji kryzysowej w kontekście konfliktu rosyjsko-czeczeńskiego

53) lic. Joanna PAUL, Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu, Poczucie bezpieczeństwa mieszkańców gminy Sośnicowice w obliczu zmian społecznych i kulturowych

54) dr hab. Lucyna HURŁO, Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Olsztynie, Działania edukacyjne nauczycieli dotyczące zapewnienia poczucia bezpieczeństwa uczniów

55) prof. nadzw. dr hab. Mariusz JĘDRZEJKO, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Narkomania i nowe uzależnienia jako zagrożenie bezpieczeństwa społecznego i zdrowotnego – perspektywa socjologiczna i antropologiczna

56) dr Justyna MAJCHRZAK-LEPCZYK, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Customer orientation in times of crisis

57) dr Wiesław SZOT, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Stosunki transatlantyckie a bezpieczeństwo międzynarodowe

58) mgr Jan WASZEWSKI, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Narzędzia kontroli społecznej oparte na neuronauce: możliwości oraz zagrożenia

59) dr inż. Marcin KRAUSE, Politechnika Śląska Wydział Górnictwa i Geologii, Zasady organizacji kształcenia na kierunku studiów Inżynieria bezpieczeństwa na przykładzie Wydziału Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej

60) dr Renata JANKOWSKA, Uniwersytet Śląski, Mniejszość muzułmańska we Francji – szansa czy zagrożenie dla społeczeństwa francuskiego?

61) dr Mariola PARUZEL-CZACHURA, Uniwersytet Śląski, Czy subiektywna ocena kryzysu ekonomicznego ma związek z wyznawanymi przez nas wartościami i poczuciem jakości życia oraz poczuciem sukcesu?

62) prof. nadzw. dr hab. inż. Piotr DANILUK, Dolnośląska Szkoła Wyższa, Analiza scenariuszowe w przewidywaniu kryzysów społeczeństw i państw

63) dr Jerzy GĄSIOROWSKI, Wyższa Szkoła Bankowości i Finansów w Katowicach, Nauki o bezpieczeństwie w systemie edukacji

64) dr Joanna GRUBICKA, Akademia Pomorska w Słupsku, Globalna przestrzeń bezpieczeństwa społeczeństwa informacyjnego wobec zagrożeń cyberterroryzmu

65) dr Aleksandra HADZIŃSKA-WYROBEK, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Kryzysy europejskie – analiza prawno-instytucjonalna

66) dr Paweł JÓŹWIAKOWSKI, Uczelnia Zawodowa Zagłębia Miedziowego w Lubinie, Zjawisko korupcji w społeczeństwie demokratycznym

67) dr Jolanta KĘDZIOR, Uniwersytet Wrocławski, Bezrobocie jako przyczyna utraty poczucia bezpieczeństwa

68) dr Małgorzata KITLIŃSKA-KRÓL, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Edukacja ustawiczna drogą do indywidualnego poczucia bezpieczeństwa

69) dr Tatiana KŁOSIŃSKA, Uniwersytet Opolski, Wczesna edukacja medialna

70) dr Krystyna KORNETA, Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu, Społeczeństwo informacyjne, a bezpieczeństwo jednostki

71) mgr Paweł LUZAK, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Ewolucja koncepcji bezpieczeństwa narodowego ChRL w kontekście przemian społeczno-gospodarczych w „Państwie Środka”

72) mgr Magdalena SZKUDLAREK, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Bezpieczeństwo wewnętrzne a prawa jednostki – krótka refleksja nad wydarzeniami na stambulskim placu Taksim

73) mgr Marzena MIŚKÓW, Uniwersytet Opolski, Bezpieczeństwo w dobie ponowoczesności. Dylematy i perspektywy

74) dr Krystyna MOCZIA, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Kolegium Nauczycielskie w Bytomiu, Jak zapobiegać „intoksykacji” opieki nad „odmiennymi” dziećmi?

75) dr Aleksandra NOWAK, Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie, Narkomania – kryzys społeczeństwa

76) dr Aneta PARKES, Społeczna Akademia Nauk w Łodzi, Społeczeństwo medialne – wybrane problemy

77) mgr Agnieszka PILARSKA, Uniwersytet Mikołaj Kopernika, Środowiskowe zagrożenia zdrowia a bezpieczeństwo zdrowotne ludności Polski

78) dr Tomasz PRAUZNER, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, Edukacja dla bezpieczeństwa w świetle aktualnych i historycznych uwarunkowań społeczno-politycznych

79) dr Konrad MAJ, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie, Kształtowanie pożądanych postaw za pomocą oznakowań w przestrzeni publicznej

80) dr Konrad MAJ, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie, Media jako nieświadomy kreator zagrożeń

81) prof. dr hab. Mirosława JAWOROWSKA, Uniwersytet Gdański, Kryzysowe bezrobocie młodzieży w krajach Unii Europejskiej

82) dr Łukasz TREMBACZOWSKI, Uniwersytet Śląski, Podmiotowe uwarunkowania postrzegania ryzyka przez przedsiębiorców

83) dr Edyta WIDAWSKA, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, Od etnocentryzmu do etnorelatywizmu czyli o animowaniu działań integracyjnych

84) dr Zbigniew WIECZOREK, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, Lęk przed śmiercią a poczucie bezpieczeństwa

85) dr Wacław SZYMONIK, Wyższa Inżynierska Szkoła Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy w Radomiu, Podejście dialektyczno-procesowe i wdrożenie idei oszczędnego gospodarowania energią

86) dr Monika ŻAK, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Powołanie, czy rachunek ekonomiczny? Motywy wyboru służby w Policji

87) lek. Jacek SIEWIERA, Ośrodek Prawa Medycznego LexMedis, Farmakologiczny przymus bezpośredni: perspektywy zastosowań przy realizacji zatrzymań oraz działań specjalnych w świetle prawa międzynarodowego oraz aktualnej wiedzy medycznej

88) dr Bożena MAJEREK, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Przejawy i wymiary niepewności współczesnego człowieka

89) mgr Piotr PAŁASZEWSKI, Katedra Prawa Karnego Wykonawczego Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Stosowanie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych na przykładzie meczów piłki nożnej. Uwagi de lege ferenda

90) mgr Anna BILECKA, Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu, Corporate Social Responsibility jako koncepcja wzmacniająca bezpieczeństwo pracowników – teoria i praktyka

91) lic. Daniel DERENIOWSKI, Wyższa Szkoła Informatyki w Rzeszowie, Darknet – zagrożenie dla społeczeństwa czy miejsce prawdziwej anonimowości w Internecie

92) dr Anna KURKIEWICZ, Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu, Doświadczenie graniczne a pytanie człowieka integralnego

93) prof. nadzw. dr hab. Zygmunt WOŹNICZKA, Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu, Instytut Bezpieczeństwa Narodowego, Ruch Autonomii Śląska (RAS) czy zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa?

94) dr Wojciech SZCZEPAŃSKI, Komisja Bałkanistyki PAN/Oddz. w Poznaniu, Przed trudnym sprawdzianem. Początki działalności prawicowego rządu Nikoli Grujevskiego a wyzwania polityczne, społeczne i w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego, stojące przed multietniczną Macedonią (sierpień 2006 r. – początek 2008 r.)

95) mgr Izabela PĄCZEK, Uniwersytet Jagielloński, Okręgowa Rada Adwokacka w Rzeszowie, Środki służące zwalczaniu przestępczości zorganizowanej w polskim Kodeksie Karnym

96) dr Mirosław TOKARSKI, Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie, Funkcjonowanie obrony cywilnej w aspekcie źródeł prawa

97) dr Małgorzata DROST-RUDNICKA, Uniwersytet Opolski, Wielokulturowe aspekty edukacji regionalnej młodszych uczniów w opiniach nauczycieli

98) dr hab. Mirosława JAWOROWSKA, Uniwersytet Gdański, Kryzysowe bezrobocie jako brak poczucia bezpieczeństwa wśród młodzieży europejskiej

99) dr Krzysztof PRENDECKI, Politechnika Rzeszowska, Chuligani stadionowi i pozastadionowi - zagrożenie dla porządku publicznego

100) mgr Anna KOSSOBUCKA, Uniwersytet Gdański, Kształcenie bioetyczne w szkole ponadgimnazjalnej w szkole ponadgimnazjalnej w kontekście etycznego wymiaru bezpieczeństwa

101) prof. dr hab. Józef PODGÓRECKI, Uniwersytet Opolski, Społeczne komunikowanie się we współczesnej edukacji

102) PaeDr. PhD. Miroslava GAŠPAROVÁ, Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, Prírodovedná gramotnosť ako prevencia rizikového správania mladších žiakov

103) dr hab. Ewa WYSOCKA, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Młode pokolenie w niegościnnym świecie – wyzwania i zagrożenia

104) dr Krzysztof GURBA, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Rola mediatora kulturowego w komunikacji wobec sytuacji kryzysowej

105) mgr Małgorzata SAS, Uniwersytet Jagielloński, Manipulacja i wykorzystanie informacji poufnej na rynku kapitałowym – działania Komisji Europejskiej mające na celu przeciwdziałanie nadużyciom na rynku

106) prof. Vojtěch MALÁTEK, Śląski Uniwersytet w Opavie, Nezaměstnanost jako přičina ztráty pocitu bezpečí

107) dr Janusz MIKA, Śląski Uniwersytet w Opavie, Wydział Handlu i Przedsiębiorczości w Karvinie, Andragogika płaszczyzną edukacji obronnej - przykład Republiki Czeskiej

108) dr Cezary Andrzej MIZIA, Śląski Uniwersytet w Opavie, Wydział Handlu i Przedsiębiorczości w Karvinie, Funkcja kościołów chrześcijańskich w sytuacji kryzysowej państwa w Republice Czeskiej

109) dr Lubomir NENIČKA, Śląski Uniwersytet w Opavie, Wydział Handlu i Przedsiębiorczości w Karvinie, Bezpečnostní rizika imigrace a jejich vnímání v ČSR a ČR

110) mgr Arkadiusz PRZYBYŁOK, Instytut Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego, Bezpieczeństwo miast górnośląskich w późnym średniowieczu i nowożytności

111) mgr Maciej CHUDKIEWICZ, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Bezpieczeństwo zgromadzeń publicznych na przykładzie protestów związków zawodowych w Warszawie 11-14 września 2013 r.

112) mgr Marcelina KNOP, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Odpowiednie wychowanie dziewcząt antidotum na kryzys rodziny - przesłanie pedagogiczne bł. Marceliny Darowskiej

113) mgr Milena KACZMARCZYK, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Katedra Wczesnej Edukacji, „Mała piękność”, czyli o kilkuletnich ofiarach zabaw w Internecie

114) mgr Tomasz WICHA, UMCS w Lublinie, Zagrożenia bezpieczeństwa Polski i Polaków - ocena Prawa i Sprawiedliwości rządów koalicji Platformy Obywatelskiej RP i Polskiego Stronnictwa Ludowego

115) dr Małgorzata STRZELEC, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Tożsamość lokalna wyzwaniem dla młodego pokolenia Mikstaczan

116) mgr Jan JANECKI, Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu, Bezpieczeństwo powszechne wody pitnej

117) mgr Anna KRAWCZYK-SAWICKA, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Bezpieczeństwo finansowe w dobie kryzysu

118) mgr Agata DYBIOCH, Miejsce i rola Straży Miejskich w systemie zarządzania kryzysowego

119) dr Marek PASZKOWSKI, Centrum Profilaktyki Społecznej, Profesjonalizacja sił zbrojnych jako przykład zmian w grupach dyspozycyjnych i ich wpływ na bezpieczeństwo państwa

120) mgr Piotr DUBIŃSKI, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Coaching naukowy jako najnowsze narzędzie poprawy efektywności sektora edukacji w Polsce

121) mgr Piotr DUBIŃSKI, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Teoretyczne i praktyczne podstawy Coachingu politycznego

122) prof. dr Stanisław DAWIDZIUK, Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie, Innowacyjność podstawą konkurencyjności i bezpieczeństwa we współczesnym świecie

123) dr Joanna MICHALAK-DAWIDZIUK, Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie, Kreowanie bezpiecznego rynku pracy w świetle polskich i europejskich norm prawnych

124) dr Izabella KUST, Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie, Edukacja ustawiczna jako wyzwanie współczesnego społeczeństwa obywatelskiego

125) dr inż. Izabela GABRYELEWICZ, prof. dr hab. inż. Edward KOWAL, mgr Andrzej KOWAL, Uniwersytet Zielonogórski, KGHM Polska Miedź S.A., Zdrowy rozsądek warunkiem bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie

126) mgr Mariusz HASSA, Uniwersytet Szczeciński, Prezes Stowarzyszenia OPPEN: "Obywatel, Prawo, Pomoc, Edukacja, Nowatorstwo", Infrastruktura a bezpieczeństwo - rola polityki rozwoju w kształtowaniu nowoczesnej sieci komunikacyjnej

127) mgr Mariusz FLORCZAK, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Zmiana w zakresie polityki regionalnej państwa w kontekście uczestnictwa Polski w Unii Europejskiej

128) dr Anna PIEKACZ, Katedra Stosowanych Nauk Społecznych, Politechnika Śląska; Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza „Szansa dla dziecka” w Bytomiu, Personalne poczucie bezpieczeństwa w relacji psycholog – wychowanek instytucjonalnej pieczy zastępczej

129) prof. zw. dr hab. Anatolij WYCHRUSZCZ, Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie, Tarnopolski Uniwersytet Ekonomiczny, Studenci w sytuacjach kryzysu

130) dr Renata KOWAL, Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach, dr Mirosława SKAWIŃSKA, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Przemoc w rodzinie – kryzys w opinii studentów

131) dr Joanna FARYSEJ, Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu, Doświadczenie <> w poezji lat 70. a rzeczywistość socjopolityczna doby Gierkowskiej

132) lic. Monika GRYBOŚ, Uniwersytet Warszawski, Bezpieczeństwo w wypowiedziach młodego pokolenia mieszkańców Warszawy

133) dr Wojciech PIESTRZYŃSKI, Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu, Poczucie bezpieczeństwa w sferze psychoseksualnej w kontekście wsparcia społecznego

134) dr Sabina SANETRA-PÓŁGRABI, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, Przestępczość w miastach a kryzys gospodarczy

135) dr Ireneusz KOBUS, Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie, Uproszczenie regulacji czynności zatrzymania osoby przez Policję

Skoczek Spadochronowy Służb Ochrony
Europejskie Centrum Analiz Geopolitycznych